Telerau ac Amodau

Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau, rydych yn nodi eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn ac yn cytuno i gadw atynt.

Mae'r Gwasanaethau Ymholiadau Cerbydau yn eiddo ac yn cael eu gweithredu gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), Asiantaeth Weithredol yr Adran Drafnidiaeth.

Amodau defnydd

Os ydych yn cyfuno data DVLA gyda gwybodaeth ychwanegol sy'n galluogi adnabod unigolyn byw, byddwch yn cymryd y ddyletswydd i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data 2018.

Defnyddio Technoleg Adnabod Llais

Bydd DVLA yn darparu gwybodaeth Treth Cerbyd a MOT pan gaiff y Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau ei ddefnyddio trwy dechnoleg adnabod llais.

Cyfeiriwch at delerau ac amodau eich darparwr gwasanaeth adnabod llais i gael rhagor o wybodaeth ar sut mae data'n cael eu casglu a'u storio.

Polisi Preifatrwydd

Nid oes gan DVLA fynediad at wybodaeth bersonol defnyddwyr y gwasanaeth hwn. Nid yw DVLA yn rhannu gwybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth hwn gydag unrhyw drydydd parti, nac yn cysylltu data adnabod llais gydag unrhyw wybodaeth am gwsmeriaid rydym yn ei dal.

Cywirdeb y data

Bydd DVLA yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y data yn gywir ac yn gyfredol cyn eu trosglwyddo. Ni all DVLA ddarparu gwarantau, amodau neu warantau ynghylch cywirdeb y data a ddarperir. Nid yw DVLA yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wybodaeth anghywir a ddarperir.

Digwyddiadau

Dylech roi gwybod i DVLA ar unwaith ynghylch unrhyw golled neu gamddefnydd o'r data a hysbysu DVLA yn rheolaidd.

Byddwch yn gyfrifol am gymryd unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i ddatrys unrhyw ddigwyddiad o'r fath a chymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau na fydd y digwyddiad yn cael ei ailadrodd.

Gellir cysylltu â DVLA rhwng 09.00 a 17.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)

Trwy e-bost: DvlaAPIAccess@dvla.gov.uk

Terfyniad

Mae DVLA yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl y Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau ar unrhyw adeg.

Parhad y gwasanaeth

Lle bo hynny'n bosibl, bydd DVLA yn defnyddio ymdrechion rhesymol i sicrhau nad oes unrhyw doriad mewn parhad y gwasanaeth a dim ond pan fydd angen y bydd yn gwneud newidiadau. Mae'n bosib y bydd angen doriad i'r gwasanaeth ar adegau lle mae angen gweithredu uwchraddiadau hanfodol i'r gwasanaeth.

Ymwadiad

Nid yw DVLA yn derbyn atebolrwydd am golled neu ddifrod gan ddefnyddwyr y Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau, boed hynny'n uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, boed yn achos camwedd, torri contract neu fel arall, mewn cysylltiad â'n Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau, ei ddefnydd, yr anallu i'w ddefnyddio, neu ganlyniadau'r defnydd o'n gwasanaeth, unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig ag ef ac unrhyw ddeunydd a bostiwyd arno.

Mae hyn yn cynnwys colli:

 • incwm neu refeniw
 • busnes
 • elw neu gontractau
 • arbedion a ragwelir
 • data
 • ewyllys da
 • eiddo gweladwy
 • gwastraffu amser rheolwyr neu swyddfa

Mae gwefannau neu dudalennau gwe y mae'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau wedi'i gysylltu at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw DVLA yn rheoli, yn cymeradwyo, yn noddi neu'n cadarnhau cynnwys ar wefannau neu dudalennau o'r fath, ac eithrio lle nodir fel arall. Nid yw DVLA yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion neu gosbau a achosir o ganlyniad i'ch defnydd o unrhyw gysylltiadau neu ddibyniaeth ar gynnwys unrhyw wefan neu dudalennau gwe y mae'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau yn gysylltiedig â hwy.

Diogelu rhag feirysau: Bydd DVLA yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gymryd eich rhagofalon eich hun i sicrhau nad ydych, wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau, yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n eich gwneud yn agored i bob math o feirysau, cod cyfrifiadurol maleisus neu ffurfiau eraill o ymyrraeth a allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol chi.

Ni all DVLA dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrthddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau.

Feirysau, hacio a throseddau eraill

Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau trwy gyflwyno feirysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol yn fwriadol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â DVLA. Rhaid i chi beidio ymosod ar ein Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth wedi'i ddosbarthu.

Os ydych yn torri'r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw doriad o'r fath i awdurdodau gorfodi'r gyfraith berthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych iddynt hwy.

Trwydded Llywodraeth Agored

Fe'ch anogir i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r Wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau.

Defnyddio Gwybodaeth o dan y drwydded hon

Mae defnyddio'r deunydd hawlfraint a chronfa ddata sydd ar gael yn benodol dan y drwydded hon (yr ‘Wybodaeth') yn nodi eich bod yn derbyn telerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae'r Trwyddedwr yn rhoi trwydded fyd-eang, breindal di-dâl, parhaol, anghyfyngedig i chi i ddefnyddio'r Wybodaeth yn ddarostyngedig i'r amodau isod.

Nid yw'r drwydded hon yn effeithio ar eich rhyddid o dan ddelio teg neu ddefnydd teg nac unrhyw eithriadau a chyfyngiadau hawlfraint neu gronfa ddata arall.

Rydych yn rhydd i:
 • gopïo, cyhoeddi, dosbarthu a throsglwyddo'r Wybodaeth;
 • addasu'r Wybodaeth;
 • manteisio ar yr Wybodaeth yn fasnachol ac anfasnachol, er enghraifft, trwy ei gyfuno â Gwybodaeth arall, neu drwy ei gynnwys yn eich cynnyrch neu'ch defnydd eich hun.
Rhaid i chi (lle rydych chi'n gwneud unrhyw un o'r uchod):

Gydnabod ffynhonnell yr Wybodaeth yn eich cynnyrch neu'ch defnydd trwy ddatgan;

Yn cynnwys gwybodaeth sector cyhoeddus sydd wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae'r rhain yn amodau pwysig o'r drwydded ac os byddwch yn methu â chydymffurfio â hwy, bydd yr hawliau a roddir i chi o dan y drwydded hon, neu drwydded debyg a roddir gan y Trwyddedwr, yn dod i ben yn awtomatig.

Eithriadau

Nid yw'r drwydded hon yn cwmpasu:

 • data personol yn yr Wybodaeth;
 • Gwybodaeth nad yw wedi'i gael trwy gyhoeddi neu ddatgelu o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth (gan gynnwys Deddfau Rhyddid Gwybodaeth ar gyfer y DU a'r Alban) gan neu gyda chydsyniad y Darparwr Gwybodaeth;
 • Logos sefydliad adrannol neu sector cyhoeddus, crestiau a'r Arfau Brenhinol ac eithrio lle maent yn ffurfio rhan annatod o ddogfen neu set ddata;
 • Hawl trydydd parti nid yw'r Darparwr Gwybodaeth wedi'i awdurdodi i drwyddedu;
 • Hawliau eiddo deallusol eraill, gan gynnwys patentau, nodau masnach a hawliau dylunio.
Heb gymeradwyaeth

Nid yw'r drwydded hon yn rhoi unrhyw hawl i chi ddefnyddio'r wybodaeth mewn ffordd sy'n awgrymu unrhyw statws swyddogol na bod y Darparwr Gwybodaeth a/neu'r Trwyddedwr yn eich cymeradwyo chi neu'ch defnydd o'r Wybodaeth.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch telerau llawn y Drwydded Llywodraeth Agored, cyfeiriwch at

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg/version/3/

Defnyddio logo DVLA

Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n nodi DVLA yn farciau perchnogol DVLA. Ni chaniateir copïo ein logos ac/nac unrhyw logos trydydd parti heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan y perchennog hawlfraint berthnasol.

Newidiadau

Mae DVLA yn cadw'r hawl, yn ôl ei disgresiwn, i wneud newidiadau i unrhyw ran o'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau, yr wybodaeth, neu'r telerau hyn. Pe bai DVLA yn newid y telerau ac amodau hyn, bydd copi wedi'i ddiweddaru yn cael ei lwytho i dudalen gwe'r Gwasanaeth Ymholiadau Cerbydau.

Toradwyedd

Os bydd unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn annilys, yn annerfod neu'n anghyfreithlon am unrhyw reswm, bydd y telerau ac amodau sy'n weddill yn parhau i fod mewn grym llawn.

Digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth DVLA

Nid yw DVLA yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw fethiant i gydymffurfio â'r telerau ac amodau hyn lle mae methiant o'r fath yn ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

Os bydd DVLA yn ildio unrhyw hawliau sydd ar gael iddo o dan y telerau ac amodau hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y caiff yr hawliau hynny eu hepgor yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Cyfraith lywodraethol

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y telerau ac amodau hyn yn destun awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.